บริการสรรหาพนักงาน

บริการสรรหาบุคลากรตามความต้องการของลูกค้า กระบวนการในการสรรหาบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับองค์กรของลูกค้าเพื่อเข้าไปปฎิบัติงานในองค์กรของลูกค้าเพื่อพัฒนาองค์กรของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น