Outsource

ให้บริการ Outsource Service เป็นการให้บริการทางด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง โดยจะรับจ้างทำงานตามที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างเท่านั้น ซึ่งเป็นข้อดีทั้งกับบริษัทฯ