บริการสรรหาพนักงาน

บริการสรรหาบุคลากรตามความต้องการของลูกค้า กระบวนการในการสรรหาบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับองค์กรของลูกค้าเพื่อเข้าไปปฎิบัติงานในองค์กรของลูกค้าเพื่อพัฒนาองค์กรของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Outsource

ให้บริการ Outsource Service เป็นการให้บริการทางด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง โดยจะรับจ้างทำงานตามที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างเท่านั้น ซึ่งเป็นข้อดีทั้งกับบริษัทฯ