Compensation Consulting

Compensation Consulting

We provide broad menu employment services for a companies.
Leadership Training

Leadership Training

We provide broad menu employment services for a companies.
Talent Acquisition

Talent Acquisition

We provide broad menu employment services for a companies.
Train people quickly well with e-business.So they highly efficient manufactured products.Richard Branson
Our consultants believe in the value that you manage your regulatory compliance, policies, and procedures. We have specialist for managed employee performance,comparable to internal HR function.

Who we are

Why choose HR consulting
Services Company

Training Cource
Our advisers provides a broad menu service that identifies the task requirements in the organization job and designs the task description with skill requirements for the task.

Strategic Partners

We believe in the value that our functions added to a business. Our strategic partners that specialist role for HR is success of a business.

Corporate Programs

Corporate Programs are that added our functions to a business. Our Strategic Partners that specialist role for HR is success of a business.
Get intrigued about our service pricing? Learn More

our services

Deliver Outsourced
HR service's

We offer to include employment services such as payroll and our priorities have always remained the same: to benefits administration, HR management, and assistance with a employer.

บริการสรรหาพนักงาน

บริการสรรหาบุคลากรตามความต้องการของลูกค้า กระบวนการในการสรรหาบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับองค์กรของลูกค้าเพื่อเข้าไปปฎิบัติงานในองค์กรของลูกค้าเพื่อพัฒนาองค์กรของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Outsource

ให้บริการ Outsource Service เป็นการให้บริการทางด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง โดยจะรับจ้างทำงานตามที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างเท่านั้น ซึ่งเป็นข้อดีทั้งกับบริษัทฯ

Get the Human Resource Outsourcing Service’s. Book an appointment!

With our specialists, and experts at
your disposal, you will face complex.

Who we are

Subscribe Newsletter

  100% SUCCESS

  100% SUCCESS

  Research Strategy
  Web Designer 80%
  Direct Marketing
  Web Designer 70%

  OUR APPROACH

  We Choose a Human Resources

  We have our special functions are add to a business. We feel that this special functions is part of HR its piece of the success business.

  Compensation Consulting

  Compensation Consulting are always help for a companies marketing, customer growths.

  Leadership Training

  The Leadership Training are always help for a companies marketing, customer growths.

  Corporated Programs

  The Corporated Programs are always help for a companies marketing, customer growths.

  our testimonial

  What employ say about
  a human resources

  We have introduced the value that our functions. We feel that this specialist part of Human Resources are contribution in digital marketing

  Success Stories

  Cources from human resource

  การก้าวกระโดด : เคล็ดลับการเปลี่ยนงานใหม่ให้ประสบความสำเร็จ

  การเปลี่ยนงานเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตของพนักงานออฟฟิศทุกคน แม้ว่าจะเป็นจะเรื่องธรรมดา และหลายคนก็ผ่านประสบการณ์การลาออกและเปลี่ยนงานใหม่มาแล้ว บางคนก็ผ่านมาแล้วหลายครั้งด้วยซ้ำ แต่ไม่ว่าจะเคยชินกับการเปลี่ยนงานมากแค่ไหนก็เชื่อได้ว่าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจเปลี่ยนงานขึ้นมาจริง ๆ ก็จะเกิดความรู้สึกเป็นกังวลกันอยู่ไม่น้อย บางคนอาจกลัวว่าจะหางานใหม่ได้ไหม งานใหม่จะเป็นอย่างไร สังคมที่ทำงานเพื่อนร่วมงานใหม่จะเป็นอย่างไร และคำถามใหญ่ที่สุดในใจหลายคนก็คือ งานใหม่จะดีกว่าที่เดิมไหม อยากบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลไป…

  5 ทักษะงานไอทีที่บริษัทไหน ๆ ก็ต้องการตัว ปี 2022

  ในยุคที่โทรศัพท์มือถือเป็นเหมือนอวัยวะส่วนที่ 33 เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและก้าวเข้ามามีบทบาทแทบจะตลอดเวลาของการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ไม่ว่าธุรกิจไหนก็ต้องมีแอปพลิเคชั่นเพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า หรือมีระบบหลังบ้านออนไลน์เพื่อให้การทำงานเชื่อมต่ออย่างเป็นระบบระเบียบและทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความต้องการคนที่มีทักษะงานไอทีเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกเป็นอย่างมาก

  Digital Footprint กับการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน

  ในยุคที่เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากยิ่งขึ้น Digital Footprint จึงกลายมาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการเลือกพิจารณาพนักงานเข้าทำงาน เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถบ่งบอกข้อมูลอื่น ๆ ของผู้สมัครได้ว่ามีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติตรงตามที่องค์กรต้องการหรือไม่ 

  Homepage 01