04Jul

5 ทักษะงานไอทีที่บริษัทไหน ๆ ก็ต้องการตัว ปี 2022

ในยุคที่โทรศัพท์มือถือเป็นเหมือนอวัยวะส่วนที่ 33 เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและก้าวเข้ามามีบทบาทแทบจะตลอดเวลาของการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ไม่ว่าธุรกิจไหนก็ต้องมีแอปพลิเคชั่นเพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า หรือมีระบบหลังบ้านออนไลน์เพื่อให้การทำงานเชื่อมต่ออย่างเป็นระบบระเบียบและทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความต้องการคนที่มีทักษะงานไอทีเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกเป็นอย่างมาก

04Jul

Digital Footprint กับการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน

ในยุคที่เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากยิ่งขึ้น Digital Footprint จึงกลายมาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการเลือกพิจารณาพนักงานเข้าทำงาน เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถบ่งบอกข้อมูลอื่น ๆ ของผู้สมัครได้ว่ามีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติตรงตามที่องค์กรต้องการหรือไม่